2020 оны Орон нутгийн орлогын гїйцэтгэл

ЗДТГ-ын 2020 оны 12 сарын тєсвийн гїйцэтгэлийн мэдээ