сум хєгжїїлэх сангийн тєсєв баталсан тогтоол

Сум хєгжїїлэх сангийн 2021 оны тєсєв баталсан тогтоол