Санхүүгийн тайлан

                                        САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого                            2014,04.,21

1.Тайлагнагч байгууллага

Энэхүү санхүүгийн тайлангаар Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр  сумын Засаг даргын тамгын газрын санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг толилуулж байна.

Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсэгт:

 1. Санхүүгийн байдлын тайлан
 2. Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан
 3. Цэвэр өмч / өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
 4. Мөнгөн гүйлгээний тайлан
 5. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тэмдэглэл болно

Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1-д заасны  дагуу улирлын Санхүүгийн тайланг  ЗДТГ-ын  нягтлан бодогч 2014 оны 04 дүгээр сарын  15-ний дотор бэлтгэж,сумын төрийн  сангаар   2014 оны 04 дүгээр сарын 20-ний дотор баталгаажуулсан болно.

Санхүүгийн тайлагналын хугацаа 2014 оны 1 сарын 1-нээс эхлэн 2014 оны 03 сарын 31-ээр дуусгавар болсон.

 1. Толилуулгын суурь

Энэхүү санхүүгийн тайланг УСНББОУС-д үндэслэж, НББ-ийн шаардлагуудтай нийцүүлэн бэлтгэсэн болно. Стандартад шаардсан зарчмын дагуу НББ-ийн аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно.

 1. Төсвийн үйл явц

Манай байгууллагын валютын нэгж төгрөг мөнгөөр илэрхийлсэн ,бүртгэлийн дансаар /171955001/ байгууллага 2014 оны тайлангийн хугацаанд  60610300 төгрөгийн санхүүжилт хүлээн авч өөрийн орлогоос11000  төгрөг ,нэмэлт зарцуулалтын дансаар 6850000 төгрөгийн / Аймгийн Мал хамгаалах сангаас 6000000 төгрөг замын хальтиргаа гулгаанаас сэргийлэх зардалд,Худалдан авах ажиллагааны орлого 850000/ оруулж нийт санхүүжилт 67471300 төг нийт 54876118 төгрөгийн зардал гаргасан.

 

3.НББ-ийн зарчим

 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Тухайн байгууллагын Төрийн сангийн нэгдсэн данс  дахь харилцах данс /171955001/-д  2014 оны 1-р улирлын  эцэст 12595182 төгрөгийн /Нэмэлт зарцуулалтын дансанд-4080680,үндсэн дансанд-8514502/ үлдэгдэлтэй гарсан.

 1. Авлага

Манай байгууллага Нийгмийн даатгалын хэлтэсээс 29006,хувь хүмүүсээс авах авлага-500000,бусад авлага-11460 төгрөгийн авлагатай.

 1. Бараа материал

2014 оны 1-р улиралд, манай байгуулага бараа материалын эхэлж авснаа эхэлж зарлагадах аргыг ашигладаг.Бараа материалын эхний үлдэгдэл 15020814 байснаас  Бичиг хэргийн материал 14000 ,урсгал засварын материал 455500,түлш шатах тослох материал  4223030 , бусад хангамжийн материал 360775, бусад материал 1941040  нийт 6994345 төгрөгийн орлого төсвийн хөрөнгөөр хүлээн зөвшөөрч,  бичиг хэргийн зардал 14000,,сэлбэг хэрэгсэл 445000,түлш шатах тослох материал 4223030, бусад хангамжийн материал 300000 төгрөг,бусад материал 1318500 төгрөг нийт 6300530 төгрөг зарцуулж 15714629 төгрөгийн үлдэгдэгдэлтэй байна.

 1. Үндсэн хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 287755907.60 ,1-р улиралд төсвөөс болон хандиваар хөрөнгө хүлээн зөвшөөрөөгүй байна.Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл бодохдоо шулуун шугамын аргыг ашигласан.Нийт элэгдэл 142539074.56.

 1. Өглөг

2014 оны 1-р улиралд тээвэр шартахууны тооцоонд 6000 төгрөгийн тооцоо үүссэн.

 1. Урт хугацаат өр төлбөр

Ямар нэгэн урт хугацаат өр төлбөр байхгүй болно.

 1. Гадаад валютын бодлого

Гадаад валютаар гарсан ажил гүйлгээ байхгүй болно.

 1. Болзошгүй өр төлбөр

Тухайн байгууллагад 2014 оны 03 сарын 31-нээр тайлагнах болзошгүй өр төлбөр байхгүй болно.

 1.  Амлалт

Өр авлага гаргахгүй ажиллана.

 

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлангийн талаар

Засаг даргын тамгын газар   2014 оны 1-р улиралд  авсан нийт санхүүжилт 60610300,Нэмэлт зарцуулалтын дансаар 6850000, өөрийн орлого 11000 ба дансны эхний үлдэгдэлгүй ,эцсийн үлдэгдэл 12595182. Үйл ажиллагааны нийт үр дүн  7990614.95 гарсан.

Үндсэн цалингийн зардал: Засаг даргын тамгын газар нь нийт 20 батлагдсан орон тоотой / Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, ЗДТг-ын дарга, Төрийн сан төлөөлөгч , БОХ-ын улсын байцаагч, Газрын даамал, МЭҮТ-ын дарга, МЭҮТ-ын мэргэжилтэн , МЭҮТ-улсын байцаагч,нийгмийн ажилтан,дотоод ажилтан,нягтлан бодогч,нярав,бичээч,жолооч ,үйлчлэгч,галч манаач 4 гэсэн батлагдсан орон тоотой/.Гүйцэтгэлээр манай байгууллага цалингийн санд багтаан батлагдсан орон тооноос гадна худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн,ахмадын дарга,МЭҮТасгийн жолооч,олон нийтийн байцаагч гэсэн 4 орон тоогоор илүү бөгөөд 35695800 төгрөгийн төлөвлөгөөтэйгээс 35398248 төгрөгийн цалингийн зардал гарсан.  Нийгмийн даатгал ажил олгогчоос 11% , даатгуулагчаас 10 %төлдөг.

Бичиг хэргийн зардал: Засаг даргын тамгын газрын  бичиг хэргийн хэрэгцээнд мөн албан баланк принтерийн хор зэрэгт зарцуулагддаг

Тээвэр шатахууны зардал: Засаг даргын тамгын газрын албан хаагчид  багт ажиллах иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзах, цаг үеийн ажлаар явахад, сургалт семенарт явах,байгаль хамгаалах ажлаар явах зэрэгт   шатахуун зарцуулдаг.

Шуудан холбооны зардал:  Байгууллагын албан хаагчид ажлын байрны нөхцөлөөс хамааран  байгууллагатай гэрээ байгуулан нэгжний хөнгөлөлт авдаг.

Дотоод албан томилолт: Мөрөн суманд ажилласан 1 хоногийг 29000 төгрөгөөр бодож албан хаагчдад томилолт олгосон.

Ном хэвлэлийн зардал: Хэвлэл захиалга болон ном сэтгүүлийн үнэ олгосон.

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал: Хуульд заасны дагуу ар гэрт гачигдал гарсан нөхцөлд тэтгэмж олгосон.

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 00 ба эцсийн үлдэгдэл 12595182 төгрөгийн үлдэгдэлтэй.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан: Сангийн яамнаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу засгийн газрын санд ямар нэгэн бичилт хийдээгүй  ба тайлант үеийн үр дүнгээр өмчийн өөрчлөлт нэмэгдсэн.

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан : төлөвлөгөөний хуваарийн дагуу зарцуулагдсан .

.

Тухайн байгууллагын санхүүгийн тайланг Санхүүгийн тооцоолох төвийн  ACOLOUS 4.02.001 программаар гаргасан.

 

 

Засаг даргын тамгын газрын нягтлан  бодогч

                                 Д.Баяржаргал

 

 

                                     

  САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого                            2014,04,21

1.Тайлагнагч байгууллага

Энэхүү санхүүгийн тайлангаар Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр  Багийн засаг даргын  санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг толилуулж байна.

Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсэгт:

 1. Санхүүгийн байдлын тайлан
 2. Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан
 3. Цэвэр өмч / өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
 4. Мөнгөн гүйлгээний тайлан
 5. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тэмдэглэл болно

Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1-д заасны  дагуу Санхүүгийн тайланг  ЗДТГ-ын  нягтлан бодогч 2014 оны 04 дүгээр сарын  15-ний дотор бэлтгэж, сумын төрийн санд  2014 оны 04 дүгээр сарын 20-ний дотор баталгаажуулсан болно.

Санхүүгийн тайлагналын хугацаа 2014 оны 1 сарын 1-нээс эхлэн 2014 оны 03 сарын 31-ээр дуусгавар болсон.

 1. Толилуулгын суурь

Энэхүү санхүүгийн тайланг УСНББОУС-д үндэслэж, НББ-ийн шаардлагуудтай нийцүүлэн бэлтгэсэн болно. Стандартад шаардсан зарчмын дагуу НББ-ийн аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно.

 1. Төсвийн үйл явц

Манай байгууллагын валютын нэгж төгрөг мөнгөөр илэрхийлсэн ,бүртгэлийн дансаар /171955005/ байгууллага 2014 оны 1-р улирлын тайлангийн хугацаанд 14803400 төгрөгийн санхүүжилт хүлээн авч  нийт 11453501 төгрөгийн зардал гаргасан.

 1. НББ-ийн зарчим
 1. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Тухайн байгууллагын Төрийн сангийн нэгдсэн данс  дахь харилцах данс /1719550005/-д  2014 оны 1-р улиралд  3349899 төгрөгийн үлдэгдэлтэй гарсан.

 

 1. Авлага

Манай байгууллага Нийгмийн даатгалын  тооцоогоор 36994 төгрөгийн авлагатай   болно.

 1. Бараа материал

2014 оны 1-р улиралд   манай байгуулага бараа материалын эхэлж авснаа эхэлж зарлагадах аргыг ашиглаж байгаа.эхний үлдэгдэл 10486900, түлш шатах тослох материал 601450, ,бусад бараа материал 36000 худалдан авч, үнэ төлбөргүй орлого,орон нутгийн хөгжлийн сангаас 4680000 төгрөг хүлээн авч аж ахуйн материалд 1140000,бусад материалд 3540000 төгрөгийг бүртгэж,түлш шатах тослох материал 601450, ,бусад материал 196000 төгрөг тус тус  зарцуулж 15006900 төгрөгийн бараа материал үлдсэн

 1. Үндсэн хөрөнгө

Багийн засаг даргын үндсэн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 121446557 Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 14680000 төгрөгийн хөрөнгө хүлээн зөвшөөрсөн.5000000 төгрөгний баг оврын трактор, 1500000 төгрөгний мал угаалгын ванн,750000 төгрөгний үзлэгийн хашаа ,3000000 төгрөгний бөхийн дэвжээ,  сагсны самбар цагираг 500000,шагайн аравч 780000 төгрөгийн өртөгтэй ОНХСангаар хийсэн хөрөнгүүдийг бүртгээгүй байсныг бүртгэсэн.Хөрөнгийн үлдэгдэл дээр бодит үнэ цэнийг тодорхойлж чадаагүй.Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл бодохдоо шулуун шугамын аргыг ашигласан.

 1. Өглөг

2014 оны 1- улирлын тайлангийн хугацаанд тооцоогоор өглөгөгүй болно.

 1. Урт хугацаат өр төлбөр

Ямар нэгэн урт хугацаат өр төлбөр байхгүй болно.

 1. Гадаад валютын бодлого

Гадаад валютаар гарсан ажил гүйлгээ байхгүй болно.

 1. Болзошгүй өр төлбөр

Тухайн байгууллагад 2014 оны 03 сарын 31-нээр тайлагнах болзошгүй өр төлбөр байхгүй болно.

 1.  Амлалт

Өр авлага гаргахгүй ажиллана.

 

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлангийн талаар

Багийн засаг дарга    2013 онд авсан нийт санхүүжилт 14803400 ба дансны эхний үлдэгдэл 00 ,эцсийн үлдэгдэл 3349899. Хандив болон орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдсэн хөрөнгийг үнэ төлбөргүй хүлээн авсан. Үйл ажиллагааны нийт үр дүн 20314917.93 гарсан.

Үндсэн цалингийн зардал:Багийн засаг дарга нь 5 орон тоотой ЗДТГ-ын харъяанд төр захиргааны үйл ажиллагаа явуулдаг.1 хүн авто тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх   орон тооны бус ажилтнаар  сарын 100000 төгрөгний цалинтай гэрээт ажилтнаар ажиллуулдаг. Нийгмийн даатгал ажил олгогчоос 11% , даатгуулагчаас 10 %төлдөг.

Бичиг хэргийн зардал: БЗД-ын  бичиг хэргийн хэрэгцээнд мөн албан баланк принтерийн хор ,бичгийн цаас зэрэгт зарцуулагддаг

Тээвэр шатахууны зардал: БЗД нар  багт ажиллах иргэд хөдлмөрчидтэй уулзах, цаг үеийн ажлаар явахад, сургалт семенарт явах зэрэгт   шатахуун зарцуулдаг.

Шуудан холбооны зардал:  БЗДарга нар  байгууллагатай гэрээ байгуулан нэгжний хөнгөлөлт авдаг.

Дотоод албан томилолт: Мөрөн суманд ажилласан 1 хоногийг 29000 төгрөгөөр бодож албан хаагчдад томилолт олгосон.

Ном хэвлэлийн зардал: Хэвлэл захиалга болон ном сэтгүүлийн үнэ олгосон.

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал: Хуульд заасны дагуу ар гэрт гачигдал гарсан нөхцөлд тэтгэмж олгосон.

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 00 ба эцсийн үлдэгдэл 3349899 төгрөг.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан: Сангийн яамнаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу засгийн газрын санд ямар нэгэн бичилт хийдээгүй  ба тайлант үеийн үр дүнгээр өмчийн өөрчлөлт нэмэгдсэн.

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан : төлөвлөгөөний хуваарийн дагуу зарцуулагдсан

.

Тухайн байгууллагын санхүүгийн тайланг Санхүүгийн тооцоолох төвийн  ACOLOUS 4.02.001 программаар гаргасан.

 

 

 

Засаг даргын тамгын газрын нягтлан  бодогч

Д.Баяржаргал

 

                                      

 

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОДРУУЛГА

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого                            2014,04,21

1.Тайлагнагч байгууллага

Энэхүү санхүүгийн тайлангаар Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын   санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнг толилуулж байна.

Санхүүгийн тайлангийн бүрэлдэхүүн хэсэгт:

 1. Санхүүгийн байдлын тайлан
 2. Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан
 3. Цэвэр өмч / өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
 4. Мөнгөн гүйлгээний тайлан
 5. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

Санхүүгийн тайлангийн тэмдэглэл болно

Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1-д заасны  дагуу Санхүүгийн тайланг  ЗДТГ-ын  нягтлан бодогч 2014 оны 04 дүгээр сарын  15-ний дотор бэлтгэж, аймгийн Аудитын газраар  2014 оны 04 дүгээр сарын 20-ний дотор баталгаажуулсан болно.

Санхүүгийн тайлагналын хугацаа 2014 оны 1 сарын 1-нээс эхлэн 2014 оны 03 сарын 31-ээр дуусгавар болсон.

 1. Толилуулгын суурь

Энэхүү санхүүгийн тайланг УСНББОУС-д үндэслэж, НББ-ийн шаардлагуудтай нийцүүлэн бэлтгэсэн болно. Стандартад шаардсан зарчмын дагуу НББ-ийн аккруэл суурийг хэрэглэсэн болно.

 1. Төсвийн үйл явц

Манай байгууллагын валютын нэгж төгрөг мөнгөөр илэрхийлсэн ,бүртгэлийн дансаар /171954001/ байгууллага 2014 оны 1-р улирлын тайлангийн хугацаанд 11630800 төгрөгийн санхүүжилт хүлээн авч  нийт 9452648 төгрөгийн зардал гаргасан.

 1. НББ-ийн зарчим
 1. Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Тухайн байгууллагын Төрийн сангийн нэгдсэн данс  дахь харилцах данс /171954001/-д  2014 оны 1-р улиралд  2178152 төгрөгийн үлдэгдэлтэй гарсан.

 

 1. Авлага

Манай байгууллага тооцоогоор цалинд/хувь хүмүүсээс авах авлага/-59588, НИК ШТС-аас 45000 төгрөгийн  авлагатай  болно.

 1. Бараа материал

2014 оны 1-р улиралд / манай байгуулага бараа материалын эхэлж авснаа эхэлж зарлагадах аргыг ашигладаг/. Бараа материалын эхний үлдэгдэл 1169306 ,бичиг хэргийн материал 8000 , түлш шатах тослох материал 609600 төгрөгийн материал худалдан авч бичиг хэргийн 25050 ,түлш шатах тослох материал 609600, нийт 634650 төгрөгийн материал  зарцуулсан.

 1. Үндсэн хөрөнгө

Төсвийн хөрөнгө Аймгийн иргэдийн хурал 290100 төгрөгийн өртөгтэй принтер,зургийн аппарат өгснийг элэгдлийн хамт бүртгэсэн.Хөрөнгийн үлдэгдэл дээр бодит үнэ цэнийг тодорхойлж чадаагүй.Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл бодохдоо шулуун шугамын аргыг ашигласан.

 1. Өглөг

2014 оны 1-р улирлын тайлангийн хугацаанд татварын хэлтэст 59588 төгрөгийн өглөг үүссэн.

 1. Урт хугацаат өр төлбөр

Ямар нэгэн урт хугацаат өр төлбөр байхгүй болно.

 1. Гадаад валютын бодлого

Гадаад валютаар гарсан ажил гүйлгээ байхгүй болно.

 1. Болзошгүй өр төлбөр

Тухайн байгууллагад 2014 оны 03 сарын 31-нээр тайлагнах болзошгүй өр төлбөр байхгүй болно.

 1. Амлалт

Өр авлага гаргахгүй ажиллана.

 

Санхүүгийн үр дүнгийн тайлангийн талаар

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал    2014 онд авсан нийт санхүүжилт 11630800 ба дансны эхний үлдэгдэл 00 ,эцсийн үлдэгдэл 2178152. Үйл ажиллагааны нийт үр дүн 2130652 гарсан.

Үндсэн цалингийн зардал:Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь удирдах 2 , гэрээт 5 нийт 7 орон тоотой үйл ажиллагаа явуулдаг  нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага. Нийгмийн даатгал ажил олгогчоос 11% , даатгуулагчаас 10 %төлдөг.

Бичиг хэргийн зардал: ИТХ-ын  бичиг хэргийн хэрэгцээнд мөн албан баланк принтерийн хор  бичгийн цаас зэрэгт зарцуулагддаг

Тээвэр шатахууны зардал: ИТХ-ын төлөөлөгчид,БИНХурлын дарга нар багт ажиллах иргэд хөдөлмөрчидтэй уулзах, цаг үеийн ажлаар явахад, сургалт семенарт явах, зэрэгт   шатахуун зарцуулдаг.

Шуудан холбооны зардал:  Байгууллагын албан хаагчид ажлын байрны нөхцөлөөс хамааран  байгууллагатай гэрээ байгуулан нэгжний хөнгөлөлт авдаг.

Дотоод албан томилолт: Мөрөн суманд ажилласан 1 хоногийг 29000 төгрөгөөр бодож албан хаагчдад томилолт олгосон.

Ном хэвлэлийн зардал: Хэвлэл захиалга болон ном сэтгүүлийн үнэ олгосон.

Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал: Хуульд заасны дагуу ар гэрт гачигдал гарсан нөхцөлд тэтгэмж олгосон.

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 00 ба эцсийн үлдэгдэл 2178152 төгрөг.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан: Сангийн яамнаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу засгийн газрын санд ямар нэгэн бичилт хийдээгүй  ба тайлант үеийн үр дүнгээр өмчийн өөрчлөлт нэмэгдсэн.

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан : төлөвлөгөөний хуваарийн дагуу зарцуулагдсан ба  зарим зардал хэтэрсэн харагдаж байгаа нь багц  дотор гүйлгэж зарцуулсан бөгөөд төсвийн багц хооронд шилжүүлэх зохицуулалт хийгдээгүй .

.

Тухайн байгууллагын санхүүгийн тайланг Санхүүгийн тооцоолох төвийн  ACOLOUS 4.02.001 программаар гаргасан.

 

 

Засаг даргын тамгын газрын нягтлан  бодогч

Д.Баяржаргал