Чандмань-Өндөр суманд 2016 оны малын тоогоор сумандаа тэргүүлж байгаа малчдын жагсаалт