2017 онд ЗДТГ-ын бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах жагсаалт