Зорилго, зорилт
2024-06-05 09:49:08,   45

АЛСЫН ХАРАА

Хүрээлэн буй байгаль орчин, хөрөнгө санхүү, эдийн засгийн дотоод нөөц бололцоо, гаднын дэмжлэг туслалцааг бүрэн ашиглах замаар иргэдийнхээ амьдрал ахуйг сайжруулж тэдэнд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний хүртээмж чанар үр нөлөөг дээшлүүлэх, улмаар бүс нутгийн хөгжилд өөрийн гэсэн байр суурь эзлэхийг эрмэлзэнэ. 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

Сумын Засаг даргад зөвлөгөө өгөх замаар шийдвэр гаргахад нь дэмжлэг туслалцаагаар ханган, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хуулийн хүрээнд үзүүлж төр түмний харилцааг ашигтайгаар холбодог гүүр байх нь сумын Засаг даргын Тамгын газрын эрхэм зорилго мөн. 

ЭРХЭМ ЗАРЧИМ

өрийн албаны хуулийг нарийн чад мөрдөж, ажлын хариуцлага, мэргэжил чадвараа байнга дээшлүүлэн иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээний хүртээмж чанарыг сайжруулах нь сумын Засаг даргын Тамгын газрын эрхэм зарчим мөн 

2024-06-05 09:49:08